กิจกรรม


ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563
  13 พ.ย. 2563      853

เมื่อวันที่ 10 และ 11 พ.ย. โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายใน และการจัดการควบคุมเพลิง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับผู้มาใช้บริการ