ชมรมผู้สูงอายุ

ก่อตั้งวันที่ 18 เมษายน 2543 เป็นชมรม ที่ 12 ของจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีสมาชิก 5,853 คน ( 13 สิงหาคม 2562 )


กำหนดการประชุมสมาชิก

ครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
เวลา
1 13 ก.พ. 2562 09:00 - 12:00 น.
2 10 เม.ย. 2562 09:00 - 12:00 น.
3 12 มิ.ย. 2562 09:00 - 12:00 น.
4 14 ส.ค. 2562 09:00 - 12:00 น.
5 9 ต.ค. 2562 09:00 - 12:00 น.
6 11 ธ.ค. 2562 09:00 - 12:00 น.


คุณสมบัติของสมาชิกชมรมผู้อายุ ร.พ.เพชรรัชต์

    1. อายุ 55 ปี ขึ้นไป

    2. ค่าสมัคร 150 บาท (ใช้ได้ตลอดชีพ)

    3. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% (กรณีรับบริการที่ ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์)

    4. ได้รับส่วนลดค่าห้อง 50% (กรณีรับบริการที่ ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์)

    5. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์

    6. สมัครได้ที่แผนกรับผู้ป่วยใน ร.พ.มหาชัยเพชรรัชต์ หรือในวันประชุมสมาชิกทุก 2 เดือน ตามกำหนดประชุมสมาชิก

ในกรณีที่ต้องการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรม รพ.เพชชรัชต์
กองทุนสวัสดิการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ร.พ.เพชรรัชต์ ก่อตั้ง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
ปัจจุบันมีสมาชิกสวัสดิการชมรมฯ 241 คน (ถึง 30 เมษายน 2562)คุณสมบัติของสมาชิกสวัสดิการชมรมฯ (เริ่ม ม.ค.2553)

    1. อายุ 55 - 70 ปี

    2. สมัครด้วยตนเอง

    3. ค่าสมัคร 260 บาท/ปี โครงการ 1 และค่าสมัคร 600 บาท/ปี โครงการ 2 (ปี 2557 รับโครงการ 1 อย่างเดียว)

    4. ทายาทได้รับเงิน 10,000 บาท โครงการ 1 และโครงการ 2 รับเงิน 20,000 บาท (เริ่มจ่ายเงินต่ออายุสมาชิก วันที่ 1 ม.ค. 62-30 เม.ย. 62)

    5. คุ้มครองทันทีเมื่อชำระเงิน(อุบัติเหตุ) สุขภาพคุ้มครองหลังจากชำระเงินแล้ว 3 เดือนนับจากวันสมัครสมาชิก

    6. เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ 

ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ มี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 14 คน และ คณะกรรมการดำเนินการชมรมฯ 50 คน
การจัดกิจกรรมประชุมสมาชิก ในวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของทุก ๆ 2 เดือน ในการจัดประชุมสมาชิกในแต่ละครั้งจะมีกิจกรรมดังนี้