คลินิกกุมารเวชกรรม

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,110 คน

            คลินิกที่ให้บริการดูแลผู้ป่วย ตั้งแต่ 0-15 ปี ในเรื่องการให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ โดยให้การวินิจฉัยและดูแลรักษา โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหวิชาชีพเพื่อให้เด็กสามารถมีพัฒนาการและฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


► บริการและการรักษาโดยสังเขปดังนี้

- ตรวจประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม โดยนักกิจกรรมบำบัด

- ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ของเด็ก ด้านโภชนาการ โดยนักโภชนากร

- ดูแลตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนตามกำหนด และวัคซีนเสริมต่างๆ

- ให้บริการตรวจโรคทั่วไป

 สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- สถานที่สำหรับเด็กเล่น

- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์,การตรวจทางพยาธิวิทยา ( Lab )

- การตรวจเอกซเรย์ต่างๆ ( X–ray )

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 slide ( CT Scan )

- การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound )

ตารางออกตรวจคลินิก

    วันเสาร์ -   วันอาทิตย์     เวลา  09.00 - 16.00 น.   

    วันจันทร์ - วันศุกร์           เวลา 17.00 - 20.00 น.                                  

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

     นพ.ชัยวัฒน์ กอมนชัย

     พญ.มนัสนันท์ อักษราลิขิตสันติ

     พญ.จิดานันท์ ธำรงเวียงผึ้ง

     พญ.วิริยา เฮงคราวิทย์
  

สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชกรรม ชั้น 1

โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1385(กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)

E-mail : contact@mahachaipetcharat.com