คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

จำนวนผู้คนเช้าชม 8,599 คน

- ผ่าตัด ต่อเส้นเลือด

            คลินิกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อเส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ สาเหตุเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และการทำงานของกระดูกและข้ออย่างมีประสิทธิภาพ  โดยศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพได้แก่พยาบาล ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพบำบัด , กิจกรรมบำบัด) ที่ดูแลและให้คำแนะให้ผู้ป่วย สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

► บริการและการรักษาโรคโดยสังเขปดังนี้

- การบาดเจ็บของกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น ข้อแพลง ข้อเคลื่อน กระดูกหัก

- การแก้ไขความพิการจากกระดูกผิดรูป

- ข้อเสื่อมตามวัย ข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุ

- โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทบริเวณคอ / หลัง

- ผ่าตัดต่อ นิ้ว มือ แขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์และรักษาโรค หรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท 

- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง (Arthroscope) เป็นการใช้การส่องกล้องตรวจ รักษาในข้อ 

- การผ่าตัดเปลี่ยนข้อใส่ข้อเทียม เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก

- รักษาภาวะกระดูกพรุน► สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพด้วยเครื่อง Digital

- ห้องตรวจสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกาย

- ห้องให้การรักษาและเข้าเฝือก (Treatment Room)

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ , การตรวจทางพยาธิวิทยา (Lab)

- การตรวจเอกซเรย์ต่าง ๆ ( X–ray )

- เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ 64 Slide (CT Scan )

- ห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ห้องผ่าตัด (Operation Room)

- กล้องผ่าตัด (Arthroscope)

- ห้องเวชศาตร์ฟื้นฟู

► ตารางออกตรวจคลินิก

   วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา  09.00 - 17.00 น.

   วันอาทิตย์              เวลา  09.00 - 12.00 น.

► แนะนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

    น.พ.สมฤทธิ์  สินธัญญาธรรม 

    น.พ.เกริกชัย  เก่งการพานิช

    น.พ.ทศพล เกตุคำ

    น.พ.สรวุฒิ ศิริศักดิ์

    น.พ.ณฐนันท์ เจนสัจวรรณ์

► สถานที่ให้บริการ : แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 1

   โทร. 032-417-070-9 ต่อ 1377

E-mail : mahachaipetcharat@gmail.com