กิจกรรม


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย คุณพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยห่างไกลโรค
  6 เม.ย. 2564      930

โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ นำโดย คุณพรพรรณ บุญอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่ เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดภัยห่างไกลโรค ซึ่งจัดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเกษตรคนเมืองและการปลูกผักแบบอินทรีย์ไว้บริโภคเองในครัวเรือน และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน