กิจกรรม


ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภทเดี่ยว ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์
  17 เม.ย. 2562      419

     ประกาศผลคะแนนนางสงกรานต์ ประเภทเดี่ยว ในตรีมทองหยอด หมอยา มหาชัยเพชรรัชต์

รางวัลที่ 1 คุณจูน วีณา เกษศรีสวัสดิ์ แผนกเภสัชกรรม         

รางวัลที่ 2 คุณต่าย มาริสา ยอดยิ่ง ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด          

รางวัลที่ 3 คุณเมย์ กุลญา นวมนิ่ม พยาบาลวิชาชีพ