กิจกรรม


การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของคนตาบอด
  18 เม.ย. 2562      371
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ ได้รับเกียรติจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตของคนตาบอด โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปัทมา ทับคง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การออกกำลังอย่างเหมาะสมกับวัย และการตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 7 เมษายน 2562